گزینه

13 03 2009

اگر تمام «اگر»های عمر را جمع کنیم , دیگر چیزی برای زندگی نمیماند.

Advertisements